AJ pre učiteľov ZŠ a MŠ

Anglický jazyk pre učiteľov 1. stupňa ZŠ  a materských škôl

program inovačného vzdelávania 2021 - 2026 schválený MŠVVaŠ SR, čís. rozhodnutia 2021/8812:2-A2230

Rozsah: 110 hodín ( z toho: 90 kontaktných - online + 20 dištančných) 

Forma výučby: - intenzívne on-line kurzy vo večerných hodinách

Lektori vzdelávacieho programu: - vysokoškolskí pedagógovia

Ukončenie vzdelávania: - online záverečná prezentácia

Kariérový stupeň: - učiteľ 1. stupňa ZŠ vyučujúci AJ alebo učiteľ materskej školy vyučujúci AJ

Získanie úradného osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania

Prihlášky s dokladmi počas pandémie posielajte 1. triedou ( nie doporučenie )

Prihláška TU

Poštová adresa: Nadácia ASPEKT, Karpatská 6, 949 10 Nitra

Podmienky prijatia:

  • absolvované VŠ štúdium min. 1. stupňa s pedagogickým zameraním alebo Strednej pedagogickej školy
  • doklad o ovládaní AJ min. na úrovni B1 podľa SERR (CEFR), (maturita z AJ, Jaz. škola, certifikát B1 a pod)

Tel: 0944 006 223, E-mail: aspekt@aspektnd.sk ; www.aspektnd.sk