Všeobecné informácie

PREČO PRÁVE MY???

  • u nás vytvárame ideálne jazykové kurzy podľa individuálnych požiadaviek našich klientov
  • prispôsobíme čas, dĺžku hodín i CENU
  • držíme sa kréda "náš zákazník - náš pán" 🙂
  • realizujeme kurzy pre všetky úrovne a vekové kategórie
  • naši kvalifikovaní lektori sú vždy usmiati, trpezliví, s bohatými pg. skúsenosťami
  • veľký dôraz kladieme na KOMUNIKÁCIU na hodinách a efektívny systém výučby gramatiky
  • ZDARMA skúšobné hodiny
  • môžeme dochádzať aj k Vám (do školy, škôlky alebo dohodou)Kedykoľvek prídete či zavoláte sme tu pre Vás.
Prehľad úrovní jazykových znalostí

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (Commnon European Framework of Reference for Languages) bol vytvorený v rokoch 1998-2000 s cieľom zjednotiť systém vzdelávania a testovania cudzích jazykov v Európe.

SEF rozdeľuje študentov do troch základných úrovní:

A (začiatočník)
B (nezávislý)
C (spôsobilý)
Z nich každá úroveň je rozdelená na dve časti: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

DEFINÍCIE ÚROVNÍ:

Starter / Beginner (úplný začiatočník)

žiadna alebo veľmi malá znalosť cudzieho jazyka,
študent sa učí základnú slovnú zásobu a gramatiku, zoznamuje sa s výslovnosťou,
učí sa odpovedať na bežné osobné otázky (meno, vek, a pod.).

Elementary – A1 (falošný začiatočník)

študent už ovláda základnú slovnú zásobu a gramatiku,
vie vyslovovať slovíčka,
pasívne rozumie písanému a hovorenému prejavu týkajúceho sa osobných informácií a základných každodenných situácií (za predpokladu, že hovoriaci rozpráva pomaly a zreteľne),
dokáže jednoducho odpovedať na otázky týkajúce sa jeho samého a jeho každodenného života (moja rodina, moje záľuby, môj dom a pod.),
dokáže používať cudzí jazyk k uspokojeniu základných potrieb (opýtať sa na cestu, kúpiť si jedlo, a pod.), dokáže položiť jednoduché otázky.

Pre-Intermediate – A2 (mierne pokročilý)

študent rozumie hovorenému i písanému prejavu v oblastiach, ktoré sa ho bezprostredne týkajú,
dokáže na tieto témy viesť rozhovor,
dokáže sa v bežných situáciách dorozumieť v cudzej zemi,
dokáže hovoriť o svojich zážitkoch, skúsenostiach, plánoch, ambíciách, vie vysvetliť a zdôvodniť svoje konanie, a to i písomnou formou,
jeho hovorený prejav je plynulejší, písaný prejav komplexnejší (dokáže používať jednoduché súvetia) a slovná zásoba sa prehlbuje a konkretizuje,
Skúšky: napr. KET (Key English Test)

Intermediate – B1 (stredne pokročilý)

študent rozumie hlavným myšlienkam bežného hovoreného i písaného prejavu obsahujúceho i neznáme výrazy, a to i tých, ktoré sa týkajú abstraktných tém,
dokáže spontánne reagovať pri rozhovore s rodeným hovoriacim,
jeho hovorený prejav je viac menej plynulý,
dokáže sa plynule vyjadrovať písomnou formou, vyjadriť a vysvetliť tak svoj názor na súčasné problémy,
rozlišuje formálny a neformálny jazyk,
Skúšky: napr. PET (Preliminary English Test)

Upper-Intermediate – B2 (vyššie pokročilý)

študent je schopný plynule konverzovať na konkrétne, abstraktné a odborné témy,
bez väčších problémov číta a rozumie autentickým cudzojazyčným textom (knihy, periodika),
rozumie hovorenému prejavu a rozlišuje rôzne prízvuky a dialekty,
rozumie zložitejším gramatickým javom, slovným spojeniam, idiomom a sám ich dokáže používať,
jeho výslovnosť sa už viac približuje výslovnosti rodených hovoriacich,
dokáže napísať súvislý štruktúrovaný text, napr. esej, článok, úvahu a pod.
Skúšky: napr. „malá štátna skúška“, FCE (First Certificate in English)

Advanced – C1 (pokročilý)

bez problémov rozumie dlhšiemu autentickému hovorenému i písanému prejavu, rozoznáva skrytý význam textu,
hovorí rýchlo a plynule,
flexibilne používa cudzí jazyk pre spoločenské, študijné a profesijné potreby,
jeho písaný text je jasný, vhodne štruktúrovaný a členený,
Skúšky: napr. „veľká štátna skúška“, CAE (Certificate in Advanced English)

Proficient – C1 (jazykovo spôsobilý)

bez námahy rozumie takmer všetkému, čo počuje a čo číta,
jeho hovorený a písomný prejav je veľmi plynulý, zrozumiteľný, presný a rozlišuje drobné významové rozdiely medzi slovami či frázami,
rozlišuje veľké množstvo odborných termínov, regionálnych výrazov a slangov,
dokáže spracovávať informácie, a tie ďalej interpretovať a reagovať na ne, kritizovať ich a pod.
rodený hovoriaci si v jeho hovorenom či písanom prejave nevšimne chýb v gramatike, použitie slov a fráz, výslovnosti, a pod., a na prvý pohľad nepozná, že sa nejedná o rodeného hovoriaceho.

Skúšky: napr.CPE (Certificate of Proficiency English)