Prehľad úrovní jazykových znalostí

Prehľad úrovní jazykových znalostí

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (Commnon European Framework of Reference for Languages) bol vytvorený v rokoch 1998-2000 s cieľom zjednotiť systém vzdelávania a testovania cudzích jazykov v Európe.

SEF rozdeľuje študentov do troch základných úrovní:

A (začiatočník)
B (nezávislý)
C (spôsobilý)
Z nich každá úroveň je rozdelená na dve časti: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

DEFINÍCIE ÚROVNÍ:

Starter / Beginner (úplný začiatočník)

žiadna alebo veľmi malá znalosť cudzieho jazyka,
študent sa učí základnú slovnú zásobu a gramatiku, zoznamuje sa s výslovnosťou,
učí sa odpovedať na bežné osobné otázky (meno, vek, a pod.).

Elementary – A1 (falošný začiatočník)

študent už ovláda základnú slovnú zásobu a gramatiku,
vie vyslovovať slovíčka,
pasívne rozumie písanému a hovorenému prejavu týkajúceho sa osobných informácií a základných každodenných situácií (za predpokladu, že hovoriaci rozpráva pomaly a zreteľne),
dokáže jednoducho odpovedať na otázky týkajúce sa jeho samého a jeho každodenného života (moja rodina, moje záľuby, môj dom a pod.),
dokáže používať cudzí jazyk k uspokojeniu základných potrieb (opýtať sa na cestu, kúpiť si jedlo, a pod.), dokáže položiť jednoduché otázky.

Pre-Intermediate – A2 (mierne pokročilý)

študent rozumie hovorenému i písanému prejavu v oblastiach, ktoré sa ho bezprostredne týkajú,
dokáže na tieto témy viesť rozhovor,
dokáže sa v bežných situáciách dorozumieť v cudzej zemi,
dokáže hovoriť o svojich zážitkoch, skúsenostiach, plánoch, ambíciách, vie vysvetliť a zdôvodniť svoje konanie, a to i písomnou formou,
jeho hovorený prejav je plynulejší, písaný prejav komplexnejší (dokáže používať jednoduché súvetia) a slovná zásoba sa prehlbuje a konkretizuje,
Skúšky: napr. KET (Key English Test)

Intermediate – B1 (stredne pokročilý)

študent rozumie hlavným myšlienkam bežného hovoreného i písaného prejavu obsahujúceho i neznáme výrazy, a to i tých, ktoré sa týkajú abstraktných tém,
dokáže spontánne reagovať pri rozhovore s rodeným hovoriacim,
jeho hovorený prejav je viac menej plynulý,
dokáže sa plynule vyjadrovať písomnou formou, vyjadriť a vysvetliť tak svoj názor na súčasné problémy,
rozlišuje formálny a neformálny jazyk,
Skúšky: napr. PET (Preliminary English Test)

Upper-Intermediate – B2 (vyššie pokročilý)

študent je schopný plynule konverzovať na konkrétne, abstraktné a odborné témy,
bez väčších problémov číta a rozumie autentickým cudzojazyčným textom (knihy, periodika),
rozumie hovorenému prejavu a rozlišuje rôzne prízvuky a dialekty,
rozumie zložitejším gramatickým javom, slovným spojeniam, idiomom a sám ich dokáže používať,
jeho výslovnosť sa už viac približuje výslovnosti rodených hovoriacich,
dokáže napísať súvislý štruktúrovaný text, napr. esej, článok, úvahu a pod.
Skúšky: napr. „malá štátna skúška“, FCE (First Certificate in English)

Advanced – C1 (pokročilý)

bez problémov rozumie dlhšiemu autentickému hovorenému i písanému prejavu, rozoznáva skrytý význam textu,
hovorí rýchlo a plynule,
flexibilne používa cudzí jazyk pre spoločenské, študijné a profesijné potreby,
jeho písaný text je jasný, vhodne štruktúrovaný a členený,
Skúšky: napr. „veľká štátna skúška“, CAE (Certificate in Advanced English)

Proficient – C1 (jazykovo spôsobilý)

bez námahy rozumie takmer všetkému, čo počuje a čo číta,
jeho hovorený a písomný prejav je veľmi plynulý, zrozumiteľný, presný a rozlišuje drobné významové rozdiely medzi slovami či frázami,
rozlišuje veľké množstvo odborných termínov, regionálnych výrazov a slangov,
dokáže spracovávať informácie, a tie ďalej interpretovať a reagovať na ne, kritizovať ich a pod.
rodený hovoriaci si v jeho hovorenom či písanom prejave nevšimne chýb v gramatike, použitie slov a fráz, výslovnosti, a pod., a na prvý pohľad nepozná, že sa nejedná o rodeného hovoriaceho.

Skúšky: napr.CPE (Certificate of Proficiency English)

 

Prihlás sa na kurzy TU