Nadácia ASPEKT Jazyková Škola Aspekt Online Kníhkupectvo ASPEKT
Presentation of Aspekt Foundation

  Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre

  v spolupráci s Nadáciou ASPEKT Nitra

  otvára v rámci dalšieho vzdelávania v akademickom roku 2004 / 2005 externé špecializované 3-ročné štúdium

  Pozemkové úpravy a GIS (geografické informačné systémy)

  so zameraním na problematiku pozemkových úprav, GIS ( geografické informačné systémy ), ochrany pôdneho fondu, zvyšovanie krajinoekologickej stability krajiny a celkovej starostlivosť o vidiecku krajinu. Dôležitou súčasťou výučby je rozvoj tvorivosti a zručnosti, využívanie výpočtovej techniky a osvojenie si znalosti svetového jazyka. Obsah študijného programu zodpovedá požiadavkám vyplývajúcich z potreby spracovania projektov pozemkových úprav v súvislosti s aproximáciou identifikácie pôdy v EÚ. Absolvent má základné poznatky zo základov ekonomiky, práva a legislatívy životného prostredia.

  • Absolvent nadobudne teoretické a praktické základy z oblastí organizačných, agrotechnických, biologických a technicko-stavebných pri projektovaní nápravných opatrení v poľnohospodárskej krajine. Ide predovšetkým o tvorbu krajinno-ekologického plánu, projektovanie protieróznych opatrení, zúrodňovanie a rekultiváciu pôdy, geodetické práce v projektoch PÚ, oceňovanie pôdy, o využitie geografických informačných technológií a identifikáciu vlastníckych a užívateľských vzťahov k pozemkom.
  • Po ukončení štúdia získa absolvent Osvedčenie o vzdelaní v danom smere s celoštátnou platnosťou. Úspešným absolvovaním sa vytvárajú podmienky pre ďalšie pokračovanie vysokoškolského štúdiu so získaním akademického titulu bakalár (Bc.).
  • Študijný harmonogram uvedeného štúdia je zameraný na moderné trendy tvorby a plánovania projektov krajiny a ochrany životného prostredia.
  • Prednášky, cvičenia a semináre počas zimného i letného semestra sa uskutočňujú piatky a soboty.
  • Štúdium zabezpečuje Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Nadáciou ASPEKT Nitra.
  • Ubytovanie, stravu a študijné materiály si zabezpečuje uchádzač individuálne. Nadácia poskytne zoznam a telefónne čísla ubytovní.
  • Príspevok na štúdium pre akademický rok 2004 / 2005 činí 24 900,- Sk.
  • Možnosť poskytnutia finančného daru na podporu vzdelania a vedy, organizovania vzdelávacích programov a plnenia cieľov Nadácie na základe uzavretia „Darovacej zmluvy“ s Nadáciou ASPEKT. Darcu - sponzora si zabezpečuje uchádzač samostatne.

   Bankové spojenie:

   Tatrabanka a.s. Nitra, číslo účtu: 2 663 290 001 / 1100.

   Forma úhrady:
   a) prevodovým príkazom v banke; b) poštovým poukazom typu „U“; c) platbou v hotovosti v Nadácii ASPEKT.
   Variabilný symbol: rodné číslo študenta (bez lomítka). Ako doklad o úhrade slúži výpis z účtu alebo ústrižok poštového poukazu „U“. Študent je povinný preukázať úhradu a predložiť tento doklad pred nastúpením na štúdium.

  • Podmienkou pre prijatie na tento typ štúdia je ukončenie strednej školy s maturitou. Výberové konanie je na základe posúdenia výsledkov zo SŠ.
  • Riadne vyplnenú VŠ prihlášku 49 400 0-ŠEVT označením Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Pozemkové úpravy a GIS – ďalšie vzdelávanie, spolu s prílohami zašlite najneskôr do 30. septembra 2004 na adresu Nadácie ASPEKT.

  K riadne vyplnenej VŠ prihláške priložte:

  • Overenú kópiu maturitného vysvedčenia
  • Životopis
  • Ústrižok o zaplatení manipulačného poplatku vo výške 700,- Sk (pošt. poukaz typ „U“), Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. Nitra, číslo účtu: 2 663 290 001 / 1100 variabilný symbol: rodné číslo študenta (bez lomítka).

  Výhody:

  • Možnosť štúdia popri zamestnaní bez prerušenia pracovných záväzkov.
  • Získanie nových poznatkov a kontaktov, rýchla návratnosť investícií.
  • Zdynamizovanie a naplnenie Vášho života.

  Študijný program 3-ročného špecializovaného štúdia Pozemkové úpravy a GIS

  Predmety 3.-ročného špecializovaného štúdia:

   1. Úvod do štúdia
   2. Základy matematiky
   3. Biometeorólogia
   4. Botanika
   5. Anorganická chémia
   6. Pedológia a základy geológie
   7. Agrohydrológia
   8. Ekológia
   9. Základy práva
   10. Odborné kreslenie a základy deskriptívy
   11. Poľné a záhradné plodiny

   12. Geodézia I.
   13. Krajinná ekológia
   14. Vodné hospodárstvo
   15. Základy dendrológie
   16. Bioštatistika
   17. Základy lesného hospodárstva
   18. Základy ekonomiky
   19. Využitie máp BPEJ a oceňovanie pôdy
   20. Hodnotenie kvality ŽP
   21. Geodézia II.
   22. DPZ a fotogrametria

   23. Krajinné plánovanie
   24. Kataster nehnuteľností
   25. Revitalizácia vodných tokov
   26. Poľné cesty
   27. Projektovanie protieróznych opatrení
   28. Pozemkové úpravy I.
   29. GIS I. (geografické informačné systémy)
   30. Zúrodňovanie a rekultivácia pôdy
   31. Bakalárska práca
   32. Prax

  Informácie o tomto štúdiu a ďalších formách vzdelávania:

  Nadácia ASPEKT
  Akademická 4
  (budova Agroinštitútu)
  949 01 Nitra,

  tel.: 037 / 73 362 32
  fax:
  037 / 73 322 18

  e-mail: aspekt@agroinst.sk
  www: www.aspektnd.sk

  alebo na Fakulte Záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej polnohospodárskej univerzity, Tulipánová 7, Nitra, tel : 037/ 65 22 745 - študijné oddelenie p. Ludmila Križanová - študijná referentka.

  Nadácia Aspekt
  Akademická 4,
  949 01 Nitra
  Tel.: 037 / 73 362 32
  Tel-Fax: 037 / 73 322 18
  E-mail: aspekt@aspektnd.sk