Nadácia ASPEKT Jazyková Škola Aspekt Online Kníhkupectvo ASPEKT
Presentation of Aspekt Foundation

Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre

v spolupráci s Nadáciou ASPEKT Nitra

otvára v rámci ďalšieho vzdelávania v akademickom roku 2004/2005 externé špecializované 3-ročné štúdium

Medzinárodný obchod

So zameraním na obchodnú politiku v oblasti marketingu, vnútorného, zahraničného a medzinárodného obchodu s rozšíreným vyučovaním svetových jazykov, ktoré je organizované popri zamestnaní alebo podnikateľskej činnosti, v rámci ďalšieho vzdelávania. Toto štúdium je upravené pre potreby medzinárodného obchodu v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ.

 • Štúdium zahŕňa prípravu špecialistov a odborníkov pre obchodnú politiku v oblasti vnútorného a medzinárodného obchodu. Absolventi špecializovaného štúdia budú aktívne ovládať dva svetové jazyky, budú vybavení poznatkami z obchodného a finančného manažmentu, z psychológie predaja a marketingovej komunikácie. Po ukončení štúdia získajú osvedčenie o vzdelaní v danom smere s celoštátnou platnosťou.
 • Absolventi špecializovaného štúdia Medzinárodný obchod nájdu uplatnenie v podnikateľských subjektoch zahraničného obchodu, v pracovných skupinách asociačnej, negociačnej a aproximačnej politiky integračných procesov, v obchodných oddeleniach výrobnej a riadiacej sféry ekonomicko-finančných sektorov.
 • Po ukončení štúdia získa absolvent "Osvedčenie o vzdelaní" v danom smere s celoštátnou platnosťou. Úspešným absolvovaním sa vytvárajú podmienky pre ďalšie pokračovanie vysokoškolského štúdia so získaním akademického titulu Bc. Bakalár.
 • Súčasťou štúdia je rozšírená výučba cudzieho jazyka (angličtiny alebo nemčiny) + svetový jazyk II.
 • Prednášky, cvičenia a semináre počas zimného i letného semestra sa uskutočňujú väčšinou v piatky a soboty.
 • Štúdium zabezpečuje Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Nadáciou ASPEKT Nitra.
 • Ubytovanie, stravu a študijné materiály si zabezpečuje uchádzač individuálne. Nadácia poskytne zoznam a telefónne čísla ubytovní.
 • Príspevok pre akademický rok 2004/2005 činí 25.900.-Sk.
 • Možnosť poskytnutia finančného daru na podporu vzdelania a vedy, organizovania vzdelávacích programov a plnenia cieľov Nadácie na základe uzavretia „Darovacej zmluvy“ s Nadáciou ASPEKT.  Darcu - sponzora si zabezpečuje uchádzač samostatne.

  Bankové spojenie: Tatrabanka a .s. Nitra, číslo účtu: 2 663 290 001 / 1100.

  Forma úhrady:
  a ) prevodovým príkazom v banke; b) poštovou poukážkou typu  „U“ alebo "C"; platbou v hotovosti v Nadácii Aspekt.

  Variabilný symbol: rodné číslo študenta (bez lomítka). Ako doklad o úhrade slúži výpis z účtu alebo ústrižok poštovej poukážky  „U“ alebo "C". Študent je povinný preukázať úhradu a predložiť tento doklad pred nastúpením na štúdium.
 • Podmienkou pre prijatie na tento typ štúdia je ukončenie strednej školy s maturitou. Výberové konanie je na základe posúdenia výsledkov zo SŠ.
 • Riadne vyplnenú VŠ prihlášku 49 400 0-ŠEVT označením Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Medzinárodný obchod – ďalšie vzdelávanie, spolu s prílohami zašlite najneskôr do 30. septembra 2004 na adresu Nadácie ASPEKT.

K riadne vyplnenej VŠ prihláške priložte:

 1. Overenú kópiu maturitného vysvedčenia
 2. Životopis
 3. Ústrižok o zaplatení manipulačného poplatku vo výške 800,- Sk (pošt. poukážka typ „U“ alebo "C"), Bankové spojenie: Tatrabanka a .s. Nitra, číslo účtu: 2 663 290 001 / 1100 variabilný symbol: rodné číslo študenta (bez lomítka).

Výhody:

 • Možnosť štúdia popri zamestnaní bez prerušenia pracovných záväzkov.
 • Získanie nových poznatkov, kontaktov a rýchla návratnosť investícií.
 • Zdynamizovanie a naplnenie Vášho života.

Študijný program 3-ročného špecializovaného štúdia Medzinárodný obchod

Predmety 3.-ročného špecializovaného štúdia:

  1. Úvod do štúdia
  2. Komunikácia v cudzom jazyku (JA alebo JN)
  3. Komunikatívna gramatika
  4. Kulturológia v cudzom jazyku
  5. Odborný text
  6. Prekladový seminár
  7. Výberový seminár
  8. Translatológia
  9. Matematika pre ekonómov I, II
  10. Ekonomické teórie
  11. Výpočtová technika
  12. Sociológia
  13. Základy práva
  14. Tovaroznalectvo
  15. Počítačové spracovanie informácií
  16. Základy mikroekonómie
  17. Základy účtovníctva
  18. Základy makroekonómie
  19. Financie a mena
  20. Štatistika
  21. Účtovníctvo podnikateľských subjektov
  22. Základy manažmentu
  23. Regionálna ekonomika
  24. Rurárna sociológia
  25. Obchodná diplomacia a protokol
  26. Ekonomika poľnohospodárstva
  27. Manažment výroby
  28. Integrovaný inf.systém podniku
  29. Optimálne programovanie
  30. Ekonomika podnikov
  31. Podnikový manažment
  32. Marketing
  33. Teória rozhodovania
  34. Svetový jazyk II.

Informácie o tomto štúdiu a ďalších formách vzdelávania:

Nadácia ASPEKT
Akademická 4
(budova Agroinštitútu)
949 01 Nitra,

tel.: 037 / 73 362 32
fax:
037 / 73 322 18

e-mail: aspekt@agroinst.sk
www: www.aspektnd.sk

alebo tiež na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra, Tel : 037/ 6508 kl. 849 p. Zita Bírová študijná referentka pre ďalšie vzdelávanie.

Nadácia Aspekt
Akademická 4,
949 01 Nitra
Tel.: 037 / 73 362 32
Tel-Fax: 037 / 73 322 18
E-mail: aspekt@aspektnd.sk