VÝUČBY ANGLICKÉHO JAZYKA

Callanova metóda je efektívny a fungujúci spôsob výučby anglického jazyka. Na kurzov angličtiny Callanovou metódou komunikuješ v angličtine už od prvej hodiny! Výučba Callanovou metódou prebieha 4-krát rýchlejšie ako akákoľvek iná metóda. Je alternatívou k tradičným metódam výučby. Vyvíjala sa 15 rokov vo Veľkej Británii na Cambridgeskej univerzite. V súčasnej dobe pomocou tejto metódy vyučuje viac ako 400 registrovaných škôl po celom svete.

Vyučovacia hodina trvá 50 minút, počas ktorých odznie vyše 12 000 slov. Výučba Callanovou metódou prebieha v neustálom tempe, formou rýchlych otázok a odpovedí, aby si študent zvykol na hovorenú angličtinu. Kľúčom k úspechu učenia sa jazyka je opakovanie, opakovanie a opakovanie s cieľom prinútiť študenta reagovať automaticky. Najdôležitejšie je pochopiť, že pravidelné opakovanie je dôležité pre učenie sa jazyka.

Výučba je zameraná hlavne na konverzáciu a schopnosť hovoriť po anglicky, gramatika je ale automatickou súčasťou vyučovacieho procesu. Dokazuje to aj 95% úspešnosť študentov Callanovej metódy na cambridgeských skúškach, pričom medzinárodný priemer je iba 70%.

PRE KOHO JE CALLANOVA METÓDA URČENÁ

Callanova metóda je určená pre všetky jazykové úrovne. Je vhodná tak pre začiatočníkov, ako aj pre pokročilých študentov. Pokročilé úrovne sa zameriavajú na odbúranie strachu hovoriť cudzím jazykom (podľa štatistík má tento problém až 90% ľudí). U začiatočníkov je motivujúci hlavne výrazný jazykový pokrok, ktorý dosahujú.

Pre akých ľudí je teda metóda vhodná?:

Pre všetkých tých, ktorí radi využívajú čas efektívne. Všetko potrebné sa študent naučí na hodine. Domácich úloh je minimum a sú dobrovoľné.
Pre časovo vyťažených ľudí. Keďže sa veľmi často na hodinách opakuje, v prípade občasného vynechania sa študent dokáže bez problémov napojiť.
Pre tých, ktorí zastávajú názor, že najlepšie a najrýchlejšie sa naučia po anglicky v anglicky hovoriacej krajine. Práve vďaka striedaniu lektorov a dynamike hodín sa zabezpečuje simulácia anglicky hovoriacej krajiny. Študent teda nemusí cestovať do zahraničia, na hodinách lektor vytvára reálne anglicky-hovoriace prostredie.
Pre ľudí, ktorých zaujíma, čo za investované financie dostanú. Vďaka Callanovej metóde je efektivita investície skutočne vysoká.
Pre „večných“ študentov, ktorí sa angličtinu už učili, ale častokrát sa boja alebo hanbia rozprávať po anglicky. Vďaka tejto metóde sa skutočne naučia predovšetkým bez problémov komunikovať.

PREČO TO NAOZAJ FUNGUJE

Základným princípom úspechu je fakt, že študent je s angličtinou v oveľa užšom a interaktívnejšom kontakte - všetko 4-krát častejšie počuje a štyrikrát častejšie v priebehu hodiny hovorí v porovnaní s akoukoľvek inou formou jazykovej výučby. Trieda je neustále „bombardovaná“ otázkami a študent nikdy nevie, kedy bude vyvolaný. Z toho dôvodu je študent 100% sústredený počas celej vyučovacej hodiny a čas, ktorý strávi na hodine venuje iba angličtine.

Študent sa prostredníctvom Callanovej metódy (na rozdiel od iných metód) učí hovoriť cudzím jazykom a nie informácie o jazyku. Callanova metóda „núti“ študentov hovoriť celú hodinu - niekedy až desaťkrát viac ako u iných metód, pretože musia neustále odpovedať na lektorove otázky. Je potrebné zdôrazniť, že napriek určitým špecifikám, má metóda svoje logické opodstatnenie a je zostavená na fungujúcom základe. Preto je potrebné ju akceptovať a dôverovať jej v takej podobe ako je prezentovaná.