Callanova metóda

Hovor anglicky sebaistejšie, rozšír svoje obzory, získaj novú prácu, nájdi nových priateľov!

Callanova metóda je intenzívny kurz anglického jazyka, ktorý pozostáva z predpísaných otázok a odpovedí. Otázky sa kladú veľmi rýchlo tak aby si sa oboznámil s prirodzenými modelmi anglického jazyka. Lektor ti s odpoveďami pomáha pomocou nabádania.

Na prvý krát nemusíš porozumieť všetkému, a preto sa učivo často opakuje. Čím viac opakuješ, tým lepšie si učivo zapamätáš, porozumieš mu a staneš sa istejším. Už od prvej hodiny kurzu sa naučíš ako komunikovať v angličtine bez prekladania.

Lektorky opravujú tvoju výslovnosť, gramatiku a slovnú zásobu. Sú nápomocné, trpezlivé a pomáhajú ti v zlepšení tvojej Angličtiny. S Callanovou metódou sa naučíte hovoriť anglicky prirodzene a správne.

Každý týždeň poskytujeme bezplatné ukážkové hodiny!

Viac info nájdete na našej facebookovej stránke, stačí ak kliknete SEM.
 
Čo sa naučíte v Callanovej metóde?

Stage 1- 12h
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 •  základné zoznamovanie sa z jazykom,
 • preberanie základných slovných tvarov a spojení ("What’s this? ... It’ a pen.", "Is this pencil long? ... No, this pencil isn’t long but it’s short."), a pod.
 • učenie sa farieb, abecedy, základné a radové číslovky, oblečenie, opis častí tela a pod.

Po skončení časti Stage 1 bude mat študent slovnú zásobu v rozsahu približne 250 slov.

Stage 2- 18h (vrátane 1x hodina zameraná na výslovnosť)
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 • preberanie základných časov: jednoduchý a priebehový prítomný čas („I speak Slovak“; "I’m speaking English."), a pod.
 • učenie sa hodín ("What’s the time by this clock?"... "It’s 3 o’clock etc."),
 • rozoznávanie slovných druhov: slovesá, podstatné mená, prídavné mená, zámená atď.,
 • rozdiel medzi wear a carry, any a some a pod.

Po skončení časti Stage 2 bude mat študent slovnú zásobu v rozsahu približne 500 slov.

Stage 3- 22h (vrátane 4x konverzačné hodiny)
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 • porovnávanie vecí: väčší ako ..., menší než ..., vyššie ako ..., nižšie než ...atď.,
 • opozitá: studené – teplé, plné – prázdne, staré – nové, staré – mladé atď.,
 • osvojenie si jednoduchého minulého času - používanie pravidelných slovies,
 • rozdiel medzi to watch a to look a pod.

Po skončení časti Stage 3 bude mat študent slovnú zásobu v rozsahu približne 750 slov.

Stage 4- 25h (vrátane 4x konverzačné hodiny)
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 • rozdiel medzi bring a take,
 • osvojenie si jednoduchého minulého času - najcčstejšie používané nepravidelné slovesá,
 • sloveso get a jeho mnohoraké použitie,
 • skrátené tvary v hovorovej anglictine, rôzne frazeologické zvraty, trpný rod,
 •  predprítomný cas a jeho použitie,
 • osvojenie si prvého a druhého kondicionálu atď.

Po skončení časti Stage 4 bude mat študent slovnú zásobu v rozsahu približne 1000 slov.

Stage 5- 23h (vrátane 5x konverzačné hodiny)
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 • náročnejšia gramatika, ako napríklad použitie činného a trpného rodu, použitie tretieho kondicionálu a pod.,
 • rozdiel medzi for a since,
 • minulý priebehový čas, budúci čas a ich použitie,
 • zvratné zámená a ich použitie a pod.

Po skončení časti Stage 5 bude mat študent slovnú zásobu v rozsahu približne 1250 slov.

Stage 6- 23h (vrátane 5x konverzačné hodiny)
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 • použitie priamej a nepriamej reči,
 • použitie pomocného slovesa do v krátkych odpovediach,
 • tvorba a použitie predprítomného, predminulého a predbudúceho priebehového času (tzv. "duration form") a pod.
 • zhrnutie kompletnej gramatiky zo stupňov 5 a 6.

Po skončení časti Stage 6 bude mat študent slovnú zásobu v rozsahu približne 1500 slov.

Stage 7- 23h
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 •  výslovnosť pravidelných slovies v rôznych tvaroch,
 •  "špeciálne" slovesá, ich odlišnosti a použitie v deviatich rozlicných formách (be, can, dare, do, have, may, must, need, ought, shall, will, use to),
 • bežné používanie skrátených tvarov,
 • priraďovacie a podraďovacie súvetia a pod.,
 • študent sa začína oboznamovať s najbežnejšie používanými idiómami a ich následným použitím v hovorovej angličtine.

Po skončení časti Stage 7 bude mať študent slovnú zásobu v rozsahu približne 1750 slov.

Stage 8- 21h
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 • písanie listu, oslovenie, úvod, jadro, záver,
 • ďalšie idiómy,
 • písanie a výslovnosť výnimiek plurálu podstatných mien,
 • vzťažné zámená a ich použitie,
 • "Transitive a Intransitive verbs", určitý a neurčitý člen a ich použitie,
 • slovíčko so a jeho praktické využitie.

Po skončení časti Stage 8 bude mat študent slovnú zásobu v rozsahu približne 2000 slov.

Stage 9- 25h
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 • stupňovanie prísloviek a prídavných mien,
 • tvorenie zložených slov so spojovníkom,
 • zdvojovanie spoluhlások,
 • tvorenie budúceho času v rôznych formách,
 • slovo by a jeho použitie,
 • ďalšie idiómy.

Po skončení časti Stage 9 bude mat študent slovnú zásobu v rozsahu približne 2500 slov.

Stage 10- 24h
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 • rozdiel v používaní slovíčok will a would v hovorovej angličtine,
 • slovo as a jeho praktické používanie,
 • rozdielne použitia slovíčok any a some,
 • porovnanie britského systému mier a váh,
 • ďalšie budovanie slovnej zásoby.

Po skončení časti Stage 10 bude mať študent slovnú zásobu v rozsahu približne 3000 slov.

Stage 11- 36h
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 • začína príprava na 1. cambridgeský certifikát,
 • používanie frázových slovies a predložkových fráz,
 • skratky a ich vysvetlenie,
 • voľnejšia konštrukcia viet,
 • vyjadrenie vlastného názoru študenta na položenú otázku lektorom,
 • budovanie slovnej zásoby.

Po skončení časti Stage 11 bude mať študent slovnú zásobu v rozsahu približne 4300 slov.

Stage 12- 36h
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 • príprava na 1. Cambridgeský certifikát vrcholí,
 • čítanie a porozumenie textu (English comprehension),
 • písanie esejí,
 • opakovanie slovnej zásoby,
 • budovanie novej slovnej zásoby.

Po skončení časti Stage 12 bude mať študent slovnú zásobu v rozsahu približne 5600 slov. Zároveň sa študent môže zaregistrovať na skúšku a po jej úspešnom absolvovaní získa 1. cambridgeský certifikát.

Nadácia ASPEKT si aj tento rok obnovila akreditáciu na vyučovanie Callanovej metódy.

Callan akreditácia

 

Prihlás sa na kurzy TU