Callanova metóda

  Nadácia ASPEKT má akreditáciu na vyučovanie Callanovej metódy.

dav

Prihlás sa na kurzy TU

Hovor anglicky sebaistejšie, rozšír svoje obzory, získaj novú prácu, nájdi nových priateľov!

Callanova metóda je intenzívny kurz anglického jazyka, ktorý pozostáva z predpísaných otázok a odpovedí. Otázky sa kladú veľmi rýchlo tak aby si sa oboznámil s prirodzenými modelmi anglického jazyka. Lektor ti s odpoveďami pomáha pomocou nabádania.

Na prvý krát nemusíš porozumieť všetkému, a preto sa učivo často opakuje. Čím viac opakuješ, tým lepšie si učivo zapamätáš, porozumieš mu a staneš sa istejším. Už od prvej hodiny kurzu sa naučíš ako komunikovať v angličtine bez prekladania.

Lektorky opravujú tvoju výslovnosť, gramatiku a slovnú zásobu. Sú nápomocné, trpezlivé a pomáhajú ti v zlepšení tvojej Angličtiny. S Callanovou metódou sa naučíte hovoriť anglicky prirodzene a správne.

Každý týždeň poskytujeme bezplatné ukážkové hodiny!

Viac info nájdete na našej facebookovej stránke, stačí ak kliknete SEM.
 
Čo sa naučíte v Callanovej metóde?

Stage 1+2 - 35 hodín 
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 • základné zoznamovanie sa z jazykom,
 • preberanie základných slovných tvarov a spojení ("What’s this? ... It’ a pen.", "Is this pencil long? ... No, this pencil isn’t long but it’s short."), a pod.
 • učenie sa farieb, abecedy, základné a radové číslovky, oblečenie, opis častí tela a pod.

Po skončení časti Stage 1 bude mať študent slovnú zásobu v rozsahu približne 250 slov.

 • preberanie základných časov: jednoduchý a priebehový prítomný čas („I speak Slovak“; "I’m speaking English."), a pod.
 • učenie sa hodín ("What’s the time by this clock?"... "It’s 3 o’clock etc."),
 • rozoznávanie slovných druhov: slovesá, podstatné mená, prídavné mená, zámená atď.,
 • rozdiel medzi wear a carry, any a some a pod.

Po skončení časti Stage 2 bude mať študent slovnú zásobu v rozsahu približne 500 slov.

Stage 3- 25h (vrátane 4x konverzačné hodiny)
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 • porovnávanie vecí: väčší ako ..., menší než ..., vyššie ako ..., nižšie než ...atď.,
 • opozitá: studené – teplé, plné – prázdne, staré – nové, staré – mladé atď.,
 • osvojenie si jednoduchého minulého času - používanie pravidelných slovies,
 • rozdiel medzi to watch a to look a pod.

Po skončení časti Stage 3 bude mať študent slovnú zásobu v rozsahu približne 750 slov.

Stage 4- 25h (vrátane 4x konverzačné hodiny)
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 • rozdiel medzi bring a take,
 • osvojenie si jednoduchého minulého času - najčastejšie používané nepravidelné slovesá,
 • sloveso get a jeho mnohoraké použitie,
 • skrátené tvary v hovorovej anglictine, rôzne frazeologické zvraty, trpný rod,
 • predprítomný čas a jeho použitie,
 • budúci čas a ich použitie,
 • osvojenie si prvého a druhého kondicionálu atď.

Po skončení časti Stage 4 bude mať študent slovnú zásobu v rozsahu približne 1000 slov.

Stage 5- 25h (vrátane 5x konverzačné hodiny)
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 • náročnejšia gramatika, ako napríklad použitie činného a trpného rodu, použitie tretieho kondicionálu a pod.,
 • rozdiel medzi for a since,
 • minulý priebehový čas,
 • zvratné zámená a ich použitie a pod.

Po skončení časti Stage 5 bude mať študent slovnú zásobu v rozsahu približne 1250 slov.

Stage 6- 25h (vrátane 5x konverzačné hodiny)
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 • použitie priamej a nepriamej reči,
 • použitie pomocného slovesa "do" v krátkych odpovediach,
 • tvorba a použitie predprítomného, predminulého a predbudúceho priebehového času (tzv. "duration form") a pod.
 • zhrnutie kompletnej gramatiky zo stupňov 5 a 6.

Po skončení časti Stage 6 bude mať študent slovnú zásobu v rozsahu približne 1500 slov.

Stage 7- 25h
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 •  výslovnosť pravidelných slovies v rôznych tvaroch,
 • "špeciálne" slovesá, ich odlišnosti a použitie v deviatich rozličných formách (be, can, dare, do, have, may, must, need, ought, shall, will, use to),
 • bežné používanie skrátených tvarov,
 • priraďovacie a podraďovacie súvetia a pod.,
 • študent sa začína oboznamovať s najbežnejšie používanými idiómami a ich následným použitím v hovorovej angličtine.

Po skončení časti Stage 7 bude mať študent slovnú zásobu v rozsahu približne 1750 slov.

Stage 8- 25h
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 • písanie listu, oslovenie, úvod, jadro, záver,
 • ďalšie idiómy,
 • písanie a výslovnosť výnimiek plurálu podstatných mien,
 • vzťažné zámená a ich použitie,
 • "Transitive a Intransitive verbs", určitý a neurčitý člen a ich použitie,
 • slovíčko "so" a jeho praktické využitie.

Po skončení časti Stage 8 bude mať študent slovnú zásobu v rozsahu približne 2000 slov.

Stage 9- 26h
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 • stupňovanie prísloviek a prídavných mien,
 • tvorenie zložených slov so spojovníkom,
 • zdvojovanie spoluhlások,
 • tvorenie budúceho času v rôznych formách,
 • slovo "by" a jeho použitie,
 • ďalšie idiómy.

Po skončení časti Stage 9 bude mať študent slovnú zásobu v rozsahu približne 2500 slov.

Stage 10- 26h
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 • rozdiel v používaní slovíčok "will" a "would" v hovorovej angličtine,
 • slovo as a jeho praktické používanie,
 • rozdielne použitia slovíčok "any" a "some",
 • porovnanie britského systému mier a váh,
 • ďalšie budovanie slovnej zásoby.

Po skončení časti Stage 10 bude mať študent slovnú zásobu v rozsahu približne 3000 slov.

Stage 11- 36h
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 • začína príprava na 1. cambridgeský certifikát,
 • používanie frázových slovies a predložkových fráz,
 • skratky a ich vysvetlenie,
 • voľnejšia konštrukcia viet,
 • vyjadrenie vlastného názoru študenta na položenú otázku lektorom,
 • budovanie slovnej zásoby.

Po skončení časti Stage 11 bude mať študent slovnú zásobu v rozsahu približne 4300 slov.

Stage 12- 36h
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

 • príprava na 1. Cambridgeský certifikát vrcholí,
 • čítanie a porozumenie textu (English comprehension),
 • písanie esejí,
 • opakovanie slovnej zásoby,
 • budovanie novej slovnej zásoby.

Po skončení časti Stage 12 bude mať študent slovnú zásobu v rozsahu približne 5600 slov. Zároveň sa študent môže zaregistrovať na skúšku a po jej úspešnom absolvovaní získa 1. cambridgeský certifikát.